Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy kursów oraz zakupów poprzez Platformę kursów prowadzoną przez Sprzedającego pod adresem kursy.manimi.pl

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem tutaj adres platformy sprzedażowej.
 2. Sprzedający – MANIMI Michał Flinta, Nosowka 371b/6, 36-046 Zgłobień, NIP: 517 03 33 849
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 4. Strony – Sprzedający i Kupujący.
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
 6. Platforma kursów – strona internetowa, www.kursy.manimi.pl.
 7. Kurs – zestaw materiałów edukacyjnych online dostępny do kupienia poprzez Platformę kursów, których prawa autorskie należą do Sprzedającego.
 8. Oferta – zbiór informacji na temat Kursu zawierający w szczególności: opis zawartości, cenę brutto, okres dostępu oraz inne elementy charakteryzujące Kurs.
 9. Operator Płatności – Przelewy24.pl
 10. Zamówienie – zamówienie na Kurs złożone przez Kupującego za pośrednictwem Platformy kursów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące moment zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 11. Cena – cena brutto Kursu, wyrażona w PLN, umieszczona obok informacji o Kursie, uwzględniająca udostępnienie Kursu w ramach ograniczonej w czasie licencji niewyłącznej.
 12. Konto kursanta – wirtualne konto, tworzone na Platformie kursów, poprzez które Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych przez siebie Kursów.
 13. “Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy kursów, w szczególności procesu autoryzacji.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Platformy kursów Sprzedający prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy kursów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
 3. W celu korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. brak aktywnego oprogramowania blokującego pliki cookies i/lub reklamy,
  5. włączona obsługa Javascript,
  6. przeglądarka plików .pdf,
  7. możliwość odtwarzania plików audio,
  8. możliwość odtwarzania plików wideo,
  9. możliwość otwierania plików archiwum takich jak .rar czy .zip
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie kursów.

§ 3. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego, bez zgody Sprzedawcy, stanowić będzie naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.
 3. Sprzedający poucza niniejszym Kupującego, że Kupujący zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie kursów, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta kursanta do używania osobom trzecim.


§ 4. Składanie Zamówienia,

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie kursów jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.
 2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia i zarejestruje się (założy Konto kursanta) na Platformie kursów.
 3. Hasło do Konta kursanta, nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa Sprzedający ma prawo do wyłączenia Konta Kupującego w systemie.
 4. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena jest Ceną brutto.
 5. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Zamówienia składane poprzez Platformę kursów można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technologicznych i prac serwisowych.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Kursu.


§ 5. Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujący go Kurs/Kursy spośród dostępnych na Platformie kursów,
  2. dodać kurs do koszyka poprzez przycisk “Dodaj do Koszyka” albo “Kup Teraz” i przejść do podsumowania zamówienia,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności. Wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  5. zaakceptować Politykę Prywatności – akceptacja Polityki prywatności wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
  6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty Ceny za wybrany uprzednio przez siebie Kurs/Kursy.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie kursów Klient automatycznie upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu.

§ 6. Udostępnienie i korzystanie z Kursu

 1. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu Konta kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 2. Sprzedający oświadcza, iż udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Kursu, na czas określony w Ofercie sprzedaży, wyłącznie na użytek własny Kupującego.
 3. Sprzedający pozwala Kupującemu na:
  1. wyświetlanie zawartości Kursu na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego,
  2. zapisywanie materiałów innych niż pliki audiowizualne w pamięci trwałej urządzenia,
  3. drukowanie zawartości dokumentów tekstowych oraz graficznych udostępnionych w ramach Kursu.

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że w systemie Platformy Kursów nie zostało odnotowane rozpoczęcie Kursu.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: szkolenia@manimi.pl.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 10.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia: 17.11.2020
 2. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nowym regulaminem i może odmówić jego akceptacji w ciągu 14 dni od daty jego publikacji.
 3. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem Umowy sprzedaży transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia.
 4. Sprzedawca może zmienić regulamin w każdym czasie.